top of page
לוח שעונים פורד מוסטנג.jpg

לוחות שעונים לרכבי אספנות

המחוון ספידומטרים הוקמה ב 1980 באזור התעשייה בחולון. בעת הקמתה, יצרני הרכב רק החלו להכניס מערכות אלקטרוניות לרכב. 

בימים ההם רב מדי המהירות, הספידומטרים היו מחוברים עם כבל ספידומטר מכני ליציאה מתיבת ההילוכים. 

מומחי המחוון הותיקים עדין מחליפים כבל ספידומטר ומשפצים מדי חום, מדי דלק, מדי טעינה וכו לרכבים הישנים ולרכבי אספנות

פורד מוסטנג.jpg
%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%95%

רפי מתקן לוח שעונים ב אל קמינו

bottom of page